Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp

Định hướng, giáo dục kỹ năng và tích cực hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn- Hội TP Cần Thơ.