Cẩn trọng với phần mềm độc hại theo mô-đun

Các tin tặc đã nhận thấy rằng việc đưa mọi công cụ độc hại vào một gói “vũ khí” tấn công không còn là phương thức hiệu quả nhất.