Multicloud - bước tiếp theo của điện toán đám mây

Trong lĩnh vực điện toán đám mây, chúng ta có nhiều mô hình như, đám mây công cộng (public cloud), đám mây riêng (private cloud), đám mây lai (hybrid cloud)... và bây giờ là Multicloud, một mô hình mới của điện toán đám mây.