05/01/2018 - 06:00

Chủ động, đổi mới 

Năm 2017, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) đối với Đảng bộ thành phố. Đồng thời, chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện các chủ trương của Đảng, nghị quyết, chính sách pháp luật về công tác nội chính và PCTN…

Chủ động tham mưu

Năm qua, Thành ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, trong đó, có Kế hoạch 33 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố...  Đó là những vấn đề nổi bật mà Ban Nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy.  

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, năm 2017, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng như:  Tuần lễ an ninh lương thực APEC 2017 và Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu... Ban Nội chính cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo sâu sát, kịp thời các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Ban Nội chính cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát những đơn thư phức tạp, kéo dài để tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết.

Đổi mới phương thức hoạt động

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Nội chính đã ký kết quy chế phối hợp với cấp ủy các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời, tham mưu sát hợp. 

Cán bộ, công chức Ban Nội chính còn đổi mới cách thức nắm tình hình ở những nơi, những điểm phức tạp về an ninh trật tự để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Ban. Qua đó, những tham mưu của Ban cho thường trực Thành ủy ngày càng sát với tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp các cơ quan tư pháp thuận lợi hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chính vì vậy, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế khiếu nại đông người, phức tạp kéo dài.

Ban Nội chính còn tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, lãng phí tại 14 cơ quan, đơn vị; làm việc với 6 cơ quan, đơn vị địa phương và thành phố để nắm tình hình việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên… Nhờ vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nắm vững chủ trương và triển khai thực hiện tốt công tác PTCN; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên về PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên; thực hiện đúng quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…  

Ban Nội chính còn duy trì sinh hoạt pháp luật vào thứ 2 hằng tuần nhằm giúp cán bộ, công chức nâng cao kiến thức pháp luật phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Giải pháp giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức góp phần phòng, chống tham nhũng”, tổ chức báo cáo chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho hơn 500 đồng chí… Việc tổ chức những hội nghị này nhằm tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức trong công tác PCTN, nội chính.

Nâng cao hiệu quả công tác

Năm 2018, Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, địa bàn và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh mới, kiên quyết không để tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan đã ký kết. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu việc chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, các vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cơ quan. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm...

NGUYỄN XUÂN HẢI
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Chia sẻ bài viết