Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), từng tập thể và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt