Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII.