Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Gần 2 năm qua, Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã chỉ đạo các chi bộ, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII,