Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:
Nhìn nhận từ đối phương

Theo David F.Schmitz, trong Xuân Mậu Thân 1968, tuy cộng sản có tổn thất trên chiến trường, nhưng Chính phủ Mỹ còn mất cái lớn hơn, quan trọng hơn, đó là lòng tin của nhân dân Mỹ.