Bảo đảm quyền có mức sống thích đáng ở nước ta hiện nay

C. Mác cho rằng, “người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể “làm ra lịch sử”. Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa”. Quyền có mức sống thích đáng thể hiện những nhu cầu đó.