Nhớ mãi

một giai đoạn

hào hùng

Tận mắt chứng kiến bà con trong xóm bị giặc đàn áp, giết hại, từ nhỏ, tôi đã nung nấu quyết tâm tham gia cách mạng để giải phóng quê hương.