20/08/2017 - 16:38

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy:

Cần có cơ chế bảo vệ khuyến khích người tố giác hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), ra đời nhằm tiếp nối, bổ sung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái giúp cán bộ, đảng viên nhận diện và soi rọi bản thân, đề ra biện pháp khắc phục và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái… Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo tôi, muốn thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cần tăng cường thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp mà nghị quyết đề ra; bởi 4 nhóm giải pháp có mối quan hệ hữu quan, tác động qua lại và thúc đẩy nhau. Trong đó, cần tập trung thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình. Theo đó, các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên cần nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, cởi mở. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương… Thực tế thời gian qua, nhiều vụ việc tiêu cực phát sinh, hầu hết xuất phát từ việc thực hiện chưa nghiêm công tác tự phê bình và phê bình ở cấp chi bộ.

Song song đó cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Đồng thời, xây dựng cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Mặt khác, cần thực hiện nghiêm các hình thức kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền; xử lý tăng nặng đối với những trường hợp là cán bộ lãnh đạo, người có chức vị cao nếu xảy ra vi phạm để nêu gương…

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết