Thứ hai, 26/06/2017 - 8 giờ 47
Liên kết website
 
Chính trị  
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh
Thứ năm, 18/05/2017 21 giờ 10 GMT+0

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đă ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại TP Cần Thơ, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương đă triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (viết tắt là NQTW4 khóa XII). Đánh giá về những kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

 

- Tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW và kế hoạch của Ban Bí thư, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ đă ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, BTV Thành ủy ban hành các kế hoạch về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển h́nh; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về pḥng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) từ nay đến năm 2020…

Dưới sự chỉ đạo của BTV Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đă ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ban Tuyên giáo Thành ủy đă tham mưu BTV Thành ủy ban hành mẫu đăng kư học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và cam kết thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai tṛ nêu gương của cán bộ, đảng viên (viết tắt là Quy định số 55-QĐ/TW). Tất cả các cấp ủy đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đều chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ḿnh; đồng thời tổ chức quán triệt cho trên 98% cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố đă triển khai chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với triển khai thực hiện NQTW4 (khóa XII) cho 44.382/45.073 đảng viên… Từ đó, cán bộ, đảng viên xác định rơ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy kinh tế - xă hội phát triển, củng cố quốc pḥng - an ninh.

 Thưa đồng chí, cụ thể việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 (khóa XI), NQTW4 (khóa XII) tại thành phố Cần Thơ đạt những kết quả nổi bật ǵ?

-Với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII), Thành ủy đă tập trung nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, điển h́nh nhất là Thành ủy đă tổ chức 1 hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt thành phố (đến cấp trưởng pḥng của các ngành thành phố và trưởng pḥng quận, huyện) và 1 hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở (xă, phường, thị trấn), để bàn giải pháp thực hiện NQTW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và đẩy mạnh cải cách hành chính.

 Tổng kết, trao giải Liên hoan các mô h́nh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Quận ủy B́nh Thủy tổ chức. Ảnh: Q. LAM

Có thể khẳng định, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều giữ vững phẩm chất, đạo đức, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhận thức rơ vai tṛ nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng kư làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nêu cao ư thức thực hành tiết kiệm, pḥng chống tham nhũng, lăng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm giải quyết dứt điểm bức xúc của nhân dân.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đă kết hợp sáng tạo giữa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó đă xuất hiện nhiều cách làm hay, mô h́nh có hiệu quả trong học tập và làm theo, mô h́nh "dân vận khéo" trên các lĩnh vực; có hàng ngàn gia đ́nh đă tự nguyện hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc và đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng...

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đă gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện NQTW4 (khóa XI), NQTW4 (khóa XII); nêu cao tinh thần tự phê b́nh và phê b́nh; thẳng thắn nh́n nhận và quyết tâm khắc phục khuyết điểm, vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và khắc phục t́nh trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, theo đồng chí, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW c̣n bộc lộ những hạn chế ǵ cần khắc phục?

- Theo tôi, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thành phố vẫn c̣n những hạn chế nhất định đó là:

Thứ nhất, một vài cấp ủy triển khai, quán triệt c̣n chậm; c̣n lúng túng trong xây dựng chương tŕnh, kế hoạch thực hiện; có tư tưởng trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên. Việc lựa chọn những vấn đề "nổi cộm", "bức xúc" để chi bộ, đảng bộ tập trung giải quyết c̣n hạn chế, c̣n chung chung, chưa cụ thể.

Thứ hai, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lănh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa cao; vẫn c̣n một số ít cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, dẫn đến tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm phải thi hành kỷ luật, bị truy tố, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. Chỉ tính trong đợt kiểm điểm, tự phê b́nh và phê b́nh năm 2016 gắn kiểm điểm theo NQTW4 (khóa XII), thành phố có 6 tập thể và 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, qua đó đă xử lư kỷ luật khiển trách 1 tập thể, nhắc nhở 5 tập thể, kỷ luật 11 cá nhân; có 22 đồng chí vi phạm Quy định số 03-QĐ/TU ngày 6/6/2016 của BTV Thành ủy về trách nhiệm và xử lư trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đă xử lư kỷ luật 20 đồng chí…

Thứ ba, việc phát hiện, tôn vinh và biểu dương cho những người lao động trực tiếp, những việc làm tốt cụ thể, tại cộng đồng dân cư, đơn vị công tác thời gian gần đây đă được quan tâm nhưng thường chỉ thực hiện trong các đợt sơ kết, tổng kết nên chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát; việc phát hiện, nhân rộng các điển h́nh tiên tiến chưa kịp thời.

 Thưa đồng chí, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với NQTW4 (khóa XII), trong thời gian tới, Thành ủy tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện những công tác trọng tâm nào?

- Thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương tŕnh, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Thành ủy chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện NQTW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó nhằm tạo sự chuyển biến rơ nét về ư thức tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lăng phí trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cần tập trung triển khai học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về pḥng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII). Quan tâm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, qua đó phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; chủ động biểu dương các điển h́nh tiên tiến; phê b́nh, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng kư thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cam kết thực hiện NQTW4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, h́nh thức; nêu cao vai tṛ tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

 Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

ANH DŨNG (thực hiện)

           


loading...

Các tin đã đưa:  
Nhân rộng những điển h́nh, mô h́nh tiêu biểu làm theo gương Bác (18/05/2017)
Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh (16/05/2017)
Nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ (15/05/2017)
Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ (15/05/2017)
Trường THPT Lương Định Của Nhiều chuyển biến trong công tác dạy và học (07/05/2017)
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sang, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ: Cán bộ, đảng viên phải nêu gương (07/05/2017)
Noi gương cần kiệm của Bác (07/05/2017)
Lănh đạo thực hiện tốt công tác thu thuế (07/05/2017)
Phấn đấu giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp (07/05/2017)
Thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ thành trường chất lượng cao (07/05/2017)

TIN VẮN

* Colombia. Ít nhất 8 công nhân đă thiệt mạng trong vụ nổ khí methan ngày 24-6 tại bang Cundinamarca, miền Trung Colombia.

* Ai Cập. Cảnh sát Ai Cập vừa cho biết đă chặn đứng một âm mưu đánh bom nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Alexandria đồng thời bắt giữ một nhóm đối tượng t́nh nghi.

* Indonesia. Nhà chức trách nước này ngày 25-6 cho biết một cảnh sát đă thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao tại thành phố Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra. Người phát ngôn cảnh sát địa phương đă xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc theo hướng khủng bố.

P.V (TTXVN)

MỚI CẬP NHẬT
 Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với TP Edmonton và Rossland
 Cháy xe bồn chở xăng ở Pakistan, ít nhất 132 người thiệt mạng
 Vẫn c̣n gần 100 người mất tích
 Kết thúc tháng ăn chay của người Hồi giáo
 Những điều chưa biết về tân Thái tử Saudi Arabia
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Lở núi vùi lấp hơn 140 người tại Trung Quốc
Qatar khước từ yêu sách của các láng giềng
Thêm nhiều lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa mẹ
Đổi mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập
Gỡ những nút thắt về giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long
Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen
Tạm hoăn phiên ṭa theo đề nghị của Viện Kiểm sát
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Vụ án cán bộ Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ nhận hối lộ
9 bị cáo hầu ṭa
Kết nối “CUNG-CẦU” hỗ trợ người chăn nuôi heo
Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ có kinh phí thực hiện trên 105 triệu USD
Trợ lực để sinh viên, giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học
Đồng hành cùng sĩ tử trước giờ G
Hiểu đúng để khởi nghiệp thành công